วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

พระราชดำรัสพระราชทาน

พระราชดำรัสพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปในการเปิดประชุมใหญ่ สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร 6 ธันวาคม 2518

พระราชดำรัส พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระพุทธศาสนา ชี้ทางดำเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ

ช่วยให้เกิดความเจริญร่มเย็นได้อย่างแท้จริง

เพราะมีคำสั่งสอนที่มีลักษณะพิเศษ

ประเสริฐในประการที่อาศัยเหตุผล

อันถูกต้อง เที่ยงธรรม

ตามความเป็นจริงพื้นฐาน

และแสดงคำอธิบายที่ครบถ้วน ชัดเจน

อันบุคคลสามารถใช้ปัญญาไตร่ตรองตาม

และหยิบยกขึ้นปฏิบัติ

เพื่อความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ได้

ตามความสามารถและอัธยาศัยของตน

จึงเป็นศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์

และเป็นประโยชน์ได้แท้จริงแก่ทุกคนที่จะพอใจ

หันเข้ามาศึกษาเลือกสรรหัวข้อธรรม

ที่เหมาะสมไปปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ภาพ พุทธประวัติ

รวมภาพ พุทธประวัติ
จากหนังสือ ปฐมสมโพธิกถา
วาดโดย อ. กฤษณะ สุริยกานต์

ภาพพุทธประวัติ โดยอาจารย์ กฤษณะ สุริยกานต์

ภาพ พุทธประวัติ
ภาพ พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...