วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระศรีศากยมุนี

พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า คือ เพระโคดมพุทธเจ้า องค์เดียวกันที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูชา มีพระนามเดิมว่า สิทธัตถะ หรือ สิธารถะ ประสูติในกสุลกษัตริย์ พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชบิดา และพระนางสิริมหามายา เป็นพระราชมารดา พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า หรือ สิทธัตถะ ประสูติที่สวนลุมพินี ในระหว่างเขตแดนเมืองกบิลพัสด์และเมืองเทวทหะติดต่อกัน เมื่อก่อนพุทธศก ๘๐ ปี ( ก่อนคริสศักราช 543 ปี ) ครั้นเมื่อพระศรีศากยมุนีเจ้าประสูติได้ ๗ วัน พระมารดาก็ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงได้พระนางมหาประชาบดีเป็นมารดาเลี้ยงต่อมา พระศรีศากยมุนีเจ้าได้ทรงศึกษาเล่าเรียนในศิลปะวิทยาการจากอาจารย์สำนักต่างๆ จนเจนจบ และทรงได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา หรือ พระนางยโสธรา เมื่อพระศรีศากยมุนีเจ้าพระชนมายุได้ 19 พรรษา ทรงมีพระโอรสองค์หนึ่ง พระนามว่า ราหุล

ด้วยความเบื่อหน่ายต่อการครองชีวิตคู่ เพราะว่าเป็นทุกข์ จึงได้ทรงตัดสินพระทัยออกผนวชเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา ทรงบำเพ็ญทุกกรกริย อย่างหนักก็ไม่บรรลุธรรมอันใด ในท้ายสุดพระองค์ทรงดำเนินทางมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลางและทรงสำเร็จธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ความจริงอันเป็นประเสริฐ ซึ่งเรียกว่า อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หลังจากนั้นได้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจตลอด 45 พรรษา ตราบสิ้นพระชนมายุ ทรงสั่งสอนเสไนสัตว์ให้ละเว้นความชั่ว กระทำแต่ความดี ชำระจิตใจของตนให้ผ่องใส คำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นที่นับถือยอมรับกันทั่วโลก และที่รู้จักกันในชื่อ พุทธศาสนา ในสมัยรัชกาลที่ 6

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...