วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คำขอกรรมฐาน

ก่อนจะนั่งสมาธิ เจิรญวิปัสสนา กรรมฐาน ขอจงตั้งใจและกล่าวคำขอกรรมฐานดังนี้

อิมาหัง ภะคะวา, อัตตะภาวัง, ตุมหากัง ปะริจจะชามิ,

ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, ข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิต, ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย, คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์,

อิมาหัง อาจะริยะ, อัตตะภาวัง, ตุมหากัง ปะริจจะชามิ,

ข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าขอมอบกาย ถวายตัวต่อครูบาอาจารย์, เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน,
          
นิพพานัสสะ เม ภันเต, สัจฉิกะระณัตถายะ, กัมมฏฐานัง เทหิ,

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ, ขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้า ณ โอกาสบัดนี้, เพื่อกระทำให้แจ้ง ซึ่งมรรคผล นิพพาน, ในอนาคตกาลต่อไป,

อัทธุวัง เม ชีวิตัง, ธุวัง มะระณัง,

ชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอน, ความตายเป็นของแน่นอน, วันหนึ่งเราจะต้องตายอย่างแน่นอน, วันนี้จึงเป็นโชคอันดี, เป็นลาภอันประเสริฐ, ที่เราได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน, ไม่เสียชาติ ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์, ได้พบพระพุทธศาสนา,

เย เนวะ ยันติ นิพพานัง,

แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, และ เหล่าพระสาวกทั้งหลาย, ก็ล้วนได้ดำเนินเส้นทางนี้ไปสู่พระนิพพาน, อันเป็นหนทางแห้งความสิ้นทุกข์, ข้าพเจ้าจึงขอตั้งสัจจะอธิษฐาน, จะตั้งอกตั้งใจให้มีความอดทน, พากเพียรพยายาม, ที่จะประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน, อย่าง จริงๆจังๆ, แม้จะเกิดมีอุปสรรคใดๆ มาขวางกั้น, ก็จะไม่ลดละทอดทิ้ง, ความพากเพียร พยายามในการปฏิบัติธรรม,

อิมายะ ธัมมนุธัมมะ, ปะฏิปัตติยา ระตะนัตตะยัง ปูเชมิ.

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย, ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาธรรม, อันสมควรแก่ มรรค ผล นิพพาน, ซึ่งเป็นหนทางสู่ที่สุดแห่งทุกข์,

ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้างมานี้, ขอให้เจ้ากรรมนานเวรทั้งหลายขันธมารทั้งหลาย, เหล่ามารทั้งหลาย, และกิเลสมารทั้งหลาย, จงอย่าเป็นอุปสรรคขัดข้อง, ต่อการปฏิบัติวิปัสสนาธรรมของข้าพเจ้า,

ขอจงได้อโหสิกรรม, และร่วมอนุโมทนาสาธุการ, รับเอาส่วนบุญกุศลจากข้าพเจ้า ที่จะพึงปฏิบัติได้ ณ โอกาสบัดนี้,

และข้าพเจ้าขออาราธนา, พระคุณธรรมวิเศษทั้งหบายทั้งสิ้น, มีพระขณิกสมาธิ, พระอุปจารสมาธิ, พระธรรมปีติทั้งห้า, พระวิปัสสนาญาณ, รวมทั้งพระโสฬสญาณ, จงมาเป็นพละวะปัจจัย, เป็นนิสัยตามส่ง, มาบังเกิดในขันธสันดานของข้าพเจ้า,

ขอให้ข้าพเจ้า สามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์,

คือ มรรค ผล นิพพาน, ให้ได้โดยเร็วพลันด้วยเทอญ.

สาธุ นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

สาธุ นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

สาธุ นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...