วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บทสวด โพชฌงค์ (โพชฌังคปริตร) รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
บทสวด โพชฌงค์  (โพชฌังคปริตร)


   โพชฌังโค  สะติสังขาโต
ธัมมานัง   วิจะโย  ตะถา
วิริยัมปีติ     ปัสสัทธิ
โพชฌังคา   จะ ตะถาปะเร 
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา 
สัตเตเต สัพพะทัสสินา 
มุนินา สัมมะทักขาตา 
ภาวิตา พะหุลีกะตา 
สังวัตตันติ อะภิญญายะ 
นิพพานายะ จะ โพธิยา 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
โสตถิ เต (เม)โหตุ สัพพะทา ฯ

        เอกัสมิง สะมะเย นาโถ 
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา 
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา 
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
โสตถิ เต(เม)โหตุ สัพพะทาฯ 

เอกะทา ธัมมะราชาปิ 
เคลัญเญ นาภิปีฬิโต 
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ 
ภะณาเปตวานะ สาทะรัง 
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา 
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
โสตถิ เต(เม) โหตุสัพพะทา ฯ 

ปะหีนา เต จะ อาพาธา 
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 
มัคคาหะตะกิเลสา วะ 
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
โสตถิ เต(เม) โหตุ สัพพะทา ฯ

หากสวดให้ตัวเอง เปลี่ยน เต เป็น เม 

ถ้าจะให้ขลังเป็นสายป่า 
ตัว ท ทหาร ให้ออกเสียง เป็น ด เด็ก 

เช่น ทิสวา ให้ออกเสียง ดิสวา 

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...